BIO

Moje portfolio to połączenie doświadczenia badawczego i moderatorskiego.

Od 13 lat realizuję i projektuję badania społeczne; przeprowadziłam ponad 400 godzin szkoleń i warsztatów.

Współpracuję przede wszystkim z organizacjami społecznymi, instytucjami kultury i zespołami projektowymi.

WYKSZTAŁCENIE

Socjolożka

 • Doktor nauk społecznych; praca doktorska "Wstyd w życiu Polaków. Sposoby rozumienia i doświadczania, role i formy obecności" obroniona na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Marka Krajewskiego (recenzja: prof. Elżbieta Czykwin i prof. Małgorzata Jacyno).
 • Magister socjologii; praca magisterska „Emocje w zawodzie sędziego. Rola uczuć w wykonywaniu profesji o wysokim statusie społecznym” obroniona na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Językoznawczyni

 • Licencjat językoznawstwa w specjalności etnolingwistyka; praca licencjacka "Kultura i tożsamość mieszkańców San Basilio de Palenque" obroniona na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

DOŚWIADCZENIE BADAWCZE

 • Koordynatorka badań diagnostycznych i ewaluacyjnych dla projektu "Cultural education for adults with sociotherapeutic needs" w ramach projektu Erasmus Plus 2019 – 2022.
 • Samodzielna badaczka i autorka raportu w projekcie "Diagnoza potrzeb i zasobów w gminie Santok"; badanie realizowane w 2021 roku w ramach projektu "Domy Kultury Plus" Narodowego Centrum Kultury.
 • Badaczka i współautorka raportu w projekcie "Ewaluacja Biennale Sztuki Dla Dziecka 2021"; badania realizowane na zlecenie Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
 • Współkoordynatorka i współautorka raportu w projekcie badawczym "Przyszłość kultury. Badanie poznańskiego sektora"; badanie na zlecenie Urzędu Miasta Poznania zrealizowane w Centrum Kultury ZAMEK. Raport: https://ckzamek.pl/media/files/Przyszosc_kultury_jNNoQJT.pdf
 • Ewaluatorka działań on-line Centrum Sztuki Dziecka w 2020 r.; badanie w ramach projektu Edu-akcje 2020.
 • Ewaluatorka i autorka podsumowania w projekcie "Seniorzy zależni użyteczne szkolenia dla kadr kultury"; projekt realizowany w 2020 r. w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Podsumowanie: https://ckzamek.pl/media/files/Seniorzy_zalezni_uzyteczne_szkolenia_raport.pdf
 • Badaczka, autorka raportu cząstkowego w projekcie "Publiczne Sceny Muzyczne 2020" badania realizowane w 2020 roku na zlecenie Fundacji Nordoff Robbins Polska. Raport z badań: https://nordoff-robbins.pl/wp-content/uploads/2021/01/Mobilne-Sceny-Muzyczne-raport-z-badan.pdf?fbclid=IwAR15CWz6jEkw-OrQccsFmGjN6b8tPhYiwg9XWdBwvcCSIHPS-OLvVAYRi6c
 • Ewaluatorka "Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020"; badanie zrealizowane w 2020 roku na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.
 • Koordynatorka badań w projekcie "Bardzo Młoda Kultura – Wielkopolska" (2019-2021) realizowanego w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
 • Koordynatorka redaktorka raportu w projekcie badawczym "Edukacja kulturowa i współpraca"; badanie realizowane w ramach Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu w 2019 roku. Raport /PDF!/
 • Koordynatorka badań ewaluacyjnych dla III Niekongresu Animatorów Kultury; badanie realizowane w 2018 roku we współpracy z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.
 • Badaczka i autorka raportów cząstkowych w projekcie "Generator innowacji. Sieci Wsparcia"; badanie realizowane w 2017 i 2018 roku na zlecenie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę".
 • Samodzielna badaczka i autorka raportu w projekcie "Diagnoza zasobów kulturotwórczych i potrzeb mieszkańców gminy Trzebiel"; badanie zrealizowane  w ramach "Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne 2017" na zlecenie Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu;
 • Koordynatorka badań jakościowych w projekcie "O gościach i w gościach. Oblicza gościnności"; badanie zrealizowane w 2017 i 2018 roku w trzech małych miastach Wielkopolski w ramach projektu "Archiwum Badań nad Życiem Codziennym" na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznani; Strona projektu: https://archiwum.edu.pl/
 • Badaczka i współautorka raportu końcowego w projekcie "Badania losów absolwentów staży zagranicznych w ramach programów europejskich prowadzonych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji"; badania zrealizowane  w 2017 r. na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 • Samodzielna badaczka i autorka raportu w projekcie "Potencjały i ograniczenia na kulturalnej mapie Bartoszyc"; badania realizowane w ramach "Dom Kultury +. Inicjatywy Lokalne 2016" na zlecenie Bartoszyckiego Domu Kultury.
 • Badaczka, współautorka raportu w projekcie "Zoom na Rady Seniorów. Uniwersytet Obywatelski"; badanie realizowane we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych "ę" w 2016 roku na zlecenie Urzędu Miasta w Przemyślu. Raport: https://przemysl.pl/download/attachment/55814/raport-z-badan-wsrod-seniorow-w-przemyslu.pdf
 • Badaczka, współautorka raportu końcowego w projekcie "Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"; badanie zrealizowane w 2014 roku na zlecenie Public Profits sp. z. o. o. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Badaczka i współautorka raportów w projekcie "(Bez)powrotnie utracona aktywność. Badania gimnazjalistów pod kątem aktywności fizycznej"; badania realizowane w 2014 r. na zlecenie Centrum Wyzwań Społecznych przy Uniwersytecie Warszawskim.
 • Badaczka i współautorka raportów w projekcie "Nasz Orlik"; badania realizowane w 2014 roku na zlecenie Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej;
 • Współkoordynatorka i badaczka w projekcie "Zobacz kulturę. Archiwum materiałów wizualnych z badań nad kulturą w Polsce"; badanie realizowane w 2014 roku przez Fundację Malta, Fundację Międzymiastowa oraz Instytut Socjologii UAM w Poznaniu.
 • Badaczka terenowa w projekcie "Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce"; badania realizowane w 2013 i 2014 r. w Instytucje Socjologii UAM.
 • Badaczka terenowa w projekcie "Aktywni 50+. Badanie dotyczące aktywności społecznej seniorów w Wielkopolsce"; badania realizowane w 2011 r. na zlecenie Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie;
 • Koordynatorka badań jakościowych i współautorka raportu końcowego w projekcie "Centrum Kultury Zamek w oczach mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej"; badania realizowane w 2011 roku dla Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
 • Samodzielna badaczka i autorka raportu końcowego w projekcie "Image of World Music in Copenhagen" realizowanego w 2010 i 2011 roku na zlecenie World Music Denmark w Kopenhadze.
 • Koordynatorka badań ewaluacyjnych i publiczności Festiwalu "Ethno Port" w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu; badanie realizowane w 2009 i 2010 roku na zlecenie Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

WYBRANE PRACE I ARTYKUŁY NAUKOWE

K. Chajbos

"Wstyd w życiu Polaków. Sposoby rozumienia i doświadczania, role i formy obecności"

Praca doktorska obroniona na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

K. Chajbos

"Mechanizm wstydu jako system społecznego ostrzegania i regulowania"

Artykuł w publikacji zbiorowej "Błędnik: utrzymując równowagę", red. M. Krajewski Z. Małkowicz-Daszkowska, Warszawa 2018.

K. Chajbos, M. Mroczkowska

"Nowi zmęczeni i nowe zmęczenie na przykładzie współczesnych instytucji fitness"

Artykuł w publikacji zbiorowej; "Kultura Współczesna" nr 3(91)/2016.

K. Chajbos, W. Rapior

"Upublicznienie niewidzialnego: archiwum wizualne i intelektualista-praktyk"

Kultura i Społeczeństwo, 2015, nr 3.

K. Chajbos

"Praca emocjonalna w zawodzie sędziego"

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 75, 2013, z. 1, s. 267-280

DOŚWIADCZENIE KOORDYNACYJNE, KONSULTACYJNE I EKSPERCKIE

 • Konsultacje i wsparcie projektów społecznych uczestników kursu „Dwulatka. Szkoła Praktyk Edukacyjnych” realizowanego w Centrum Kultury ZAMEK.